Board members

Director

¥Yasunobu Matoba (Representative)

¥Yusaku TOYA (Vice representative)

¥Shuichi SATO (Vice representative)

¥Yutaka MURAI

¥Shinichi YANO

¥Makoto ISHIZUKA

¥Kiyotaka MIZUSHIMA

¥Masayuki KOYAMA

¥Toshiaki NOMURA

¥Yoshizo GOTO

Auditor

¥Fumihiro NAGAO

¥Tetsuo SHIMIZU